บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ฝ่ายบริหาร

นายเหมือน รักสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอายุปข่าน สยามประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุรีรัตน์ พันธ์สว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพุด เกตุขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาริศา ดวงจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวรินรำไพ แถวกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญจนา วิทย์ศลาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา อู๋ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุมิตร อันทามา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสราวลี มาประจวบ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารุณี หัสนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอริยาพร ขำวงค์
ครูชำนาญการ
นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการ
นางรุ่งฤดี อุทุม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดร.สมชาย นังตะลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพุทธรักษ์ แก้วยงกฎ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ แผ้วพลสง
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิริยะ ทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรียาลัษณ์ เฮงวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกษิดิศ ศิริเมฆา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกฤตภัค ดีแล้ว
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา พันธ์พิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประถม ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภารัตน์ คนชุม
ครูชำนาญการ
นางสมบัติ สยามประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอังสนา อนุสิริ
ครูอัตราจ้าง

อื่นๆ

ข่าวการศึกษา[rss feed]

Gadget[rss feed]

ไม่พบฟีด