รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่รับจำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน
กำหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันมอบตัว
>>รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
>>สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
>>ยื่นคะแนน O-NET ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
>>ประกาศผล วันที่ 2 เมษายน 2561
>>มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. สถานภาพโสด
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบ ปพ. 1(กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าและคะแนน o-net
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5. เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษอื่นๆ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาไทย 4) สังคมศึกษาฯ 5) ภาษาอังกฤษ
****โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30****

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่รับจำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน
ม.3 โรงเรียนเดิม
>>ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.
>>ยื่นคะแนน O-NET 26 - 28 มีนาคม 2561
นักเรียนทั่วไป
>>ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.
>>ยื่นคะแนน O-NET 26 - 28 มีนาคม 2561

>>สอบคัดเลือก 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
>>ประกาศผล /รายงานตัว 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
>>มอบตัว 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สถานภาพโสด
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบ ปพ. 1 และคะแนน o-net
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5. เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษอื่นๆ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ 3) ภาษาไทย 4) สังคมศึกษาฯ 5) ภาษาอังกฤษ
****โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30****

รับสมัครรอบที่ 2
ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับ ม.ต้นทุกคนเข้าค่ายกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ ภาพกิจกรรมรอชมเร็วๆนี้
โรงเรียนนางรองพิทยาคมประกาศหยุดเรียนเป็นการภายใน ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งเพราะผู้ที่ทำงานต่างจังหวัดจะทะยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงเห็นควรให้หยุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 28- 29 ธันวาคม 2560 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

K2 Search

K2 Calendar

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ข่าวการศึกษา[rss feed]

Gadget[rss feed]

ไม่พบฟีด