วิสัยทัศน์

โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู้สู่สากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อักษรย่อ

"น.ร.พ."

ตราประจำโรงเรียน

About the moment

ตรงกลางเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียน “น.ร.พ.” ทรงพุทธคธา มีดอกบัวรองรับใต้ดอกบัวมีคติธรรม ประจำโรงเรียน“ธมฺมจารีสุขํเสติ”แปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขเหนือสุดเป็นรูปรัศมีครอบอยู่หมายความว่า “ความเป็นผู้มีคุณธรรมนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมีปัญญา (สะอาดสงบสว่าง)”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"มีวินัย น้ำใจงาม"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ"

คำขวัญ

"ประพฤติดี มีวิชา รักษาวินัย น้ำใจงาม"

นักเรียนที่ประพฤติดี มีมารยาท รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากจะเป็นศรีสง่าต่อตนเองแล้ว ยังสร้างความศรัทธาให้แก่ผู้ที่พบเห็นอีกด้วย นักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมีความวิริยะอุตสาหะ ศึกษาหา ความรู้อยู่เป็นนิจ จะเป็นผู้มีวิชา รอบรู้ และสามารถใช้ความรู้ที่ตนศึกษามาเป็นเครื่องนำทางให้ตนเองประสบความสำเร็จในการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การรักษาวินัย สังเกตได้จากการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ทางโรงเรียนกำหนด เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา ครู ผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดี จะเป็นผู้รักษาวินัยในตนเอง ย่อมเป็นผู้เจริญ มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย น้ำใจวัดได้ที่การกระทำ เช่น การเสียสละ มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ การไม่นิ่งดูดายในสิ่งที่ตนจะเอื้อประโยชน์ได้ อีกทั้งมีความโอบอ้อมอารี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความร่วมมือกับสถาบันของตนเอง

ปรัชญาของโรงเรียน

"คนดี มีวินัย"

คนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักคุณค่าของการประหยัด มีความสุจริต มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกย่องคุณธรรมความดีของบุคคลมากกว่าเงินตราและฐานันดรศักดิ์ มีความคิดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คนดี ย่อมคิดดี พูดดี ทำดี คือ พูด คิด และทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ฉะนั้นคนดีต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎและกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ เคารพในเหตุผล เชื่อฟังบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง รู้จักเกรงใจ มีมานะ ขยันหมั่นเพียร สามารถพึ่งตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักประหยัด มีเมตตา กรุณา รู้จักการเสียสละและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีวินัยตามปรัชญาของโรงเรียน

คติธรรมของโรงเรียน

"ธมฺมจารีสุขํเสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข"

คนเราเกิดมาเราย่อมมีกรรมเป็นมรดกด้วยกันทุกคน และทุกคนต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างคละปนกันไป แต่สุขหรือทุกข์ที่เราเป็นผู้ทำไว้นั่นเองจึงไม่ต้องโทษใครเราเป็นผู้ทำเราควรเป็นผู้รับในชีวิตของคนเราต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น และทางที่จะให้ชีวิตเราพบสุขมากกว่าทุกข์นั้นมีจริงคือ การประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรงโดยการสำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมใจ ให้ประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ก็จะนำความสุขมาสู่ตนเอง และผู้อื่น

สีประจำโรงเรียน

"ขาว ฟ้า"

สีขาว เป็นสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์และยุติธรรม

สีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขความรู้แจ้งความมีปัญญา

เมื่อนำสีมารวมกันมีความหมายว่าสะอาดสงบสว่าง

ประวัติโรงเรียนนางรองพิทยาคม

Posttoday.com : Breaking News

13 กรกฎาคม 2563

Kroobannok Education News

12 กรกฎาคม 2563

Posttoday.com : ไอที

08 สิงหาคม 2562