กษิดิศ ศิริเมฆา

วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563 11:25

รับสมัครนักเรียนม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2561 การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียนตามมาตรฐาน ผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และระบุ แนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2561) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นการจัดทาสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2560) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จนสามารถจัดทารายงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดาเนินงานในครั้งนี้จะเป็นดัชนีให้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
(SAR : Self Assessment Report)
ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนนางรองพิทยาคมรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
การใช้งานระบบเช็คชื่อออนไลน์(toschool.in/nrp) สำหรับผู้ปกครอง ให้ท่านกดดาวน์โหลดด้านล่างนะครับ

22 มีนาคม 2561 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" ยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child Left Behind(NCLB) "ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง" เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความสุข เป็นคนดี มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

Posttoday.com : Breaking News

27 พฤษภาคม 2563

Kroobannok Education News

27 พฤษภาคม 2563

Posttoday.com : ไอที

08 สิงหาคม 2562