วิสัยทัศน์

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ นักเรียนมีคุณธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตราประจำโรงเรียน

About the moment

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ศิลปะเด่น กีฬาดัง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวิชา รักษาวินัย น้ำใจงาม

ปรัชญา

คนดี มีวินัย

สีประจำโรงเรียน

ขาว ฟ้า

ปรัชญา

คนดี มีวินัย

ประวัติโรงเรียนนางรองพิทยาคม

Kroobannok Education News

Posttoday.com : Breaking News

Posttoday.com : ไอที