About the moment

ประวัติโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 12 บ้านหนองงิ้วหนองไทร ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ทั้งนี้เนื่องจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2527 และได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนนางรองด้วย ได้ทราบว่าโรงเรียนนางรองมีบริเวณแคบ เป็นการไม่สะดวกในการจัดการบริหารโรงเรียนให้ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง (นายพีรพันธ์ ฉกรรฉ์ศิลป์) ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ในเขตตัวอำเภอนางรองที่มีขนาดกว้างขวางพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองได้ดำเนินการติดต่อทางอำเภอนางรองและขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งดอนแต้ว” ซึ่งมีเนื้อที่ 1,965 ไร่ แต่ขอใช้ 200 ไร่ ทางอำเภอและสภาตำบลนางรอง ไม่ขัดข้อง และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรื่อยมา แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงนี้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์แล้ว จึงได้ขอร้องให้ผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ออกจากพื้นที่ ในช่วงแรกนี้ราษฎรยอมบริจาคพื้นที่เพียง 4 ราย เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 คณะครูอาจารย์โรงเรียนได้บริจาคเงินจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มอีกจำนวน 3 ไร่ 250 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 250 ตารางวา

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิทักษ์ ชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดกลางนางรอง อำเภอนางรอง ให้ใช้โรงเรียนปริยัติธรรมศาลาร่วมใจและศาลาเพียวพงศ์ เป็นสถานที่เรียน มีนายพีรพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์ผู้อำนวยโรงเรียนนางรอง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม อีกตำแหน่งด้วย การจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนจึงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครั้งแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน

ต่อมากรมสามัญได้แต่งตั้ง นายชอบ บาลโสง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน นายพีรพันธ์ ฉกรรจ์-ศิลป์ นายชอบ บาลโสง ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2528 เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและบ้านพักครู เสร็จแล้วจึงได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2529 หลังจากได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 208 ล แล้ว ได้เริ่มใช้อาคารเรียนถาวรตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2530 ต่อมา นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2532 เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคมคนที่ 3 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 นายวิฑูรย์ เชาว์ศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบุวิทยา-สรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 4 และในวันที่ 19 มกราคม 2540 นายประจวบ วงสีสา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นคนที่ 5 และในวันที่ 29 มกราคม 2543 นายไกรลาศ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 6 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 นายพนม เพชรจำเริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ได้เกษียณอายุราชการ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 8 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 นายสันติ สุยโพธิ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คนที่ 9 จนถึง 30 กันยายน 2558

ปัจจุบัน นายเหมือน รักสนาม ได้ย้ายมาจากโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 10 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Join our newsletter!

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour.