เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2561 การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียนตามมาตรฐาน ผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และระบุ แนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2561) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นการจัดทาสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2560) เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นการวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จนสามารถจัดทารายงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดาเนินงานในครั้งนี้จะเป็นดัชนีให้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
(SAR : Self Assessment Report)
ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนนางรองพิทยาคมรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

Posttoday.com : Breaking News

11 สิงหาคม 2563

Kroobannok Education News

11 สิงหาคม 2563

Posttoday.com : ไอที

08 สิงหาคม 2562