22 มีนาคม 2561 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" ยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child Left Behind(NCLB) "ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง" เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความสุข เป็นคนดี มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

Media

ปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนทั้งสิ้น 480 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนที่รับ 6 ห้องเรียน 240 คน

กำหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันมอบตัว
1) รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2) สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) ยื่นคะแนน O-NET ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
4) ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
5) มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) สถานภาพโสด
3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ. 1 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าและคะแนน o-net
4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆ
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) สังคมศึกษาฯ
5) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียนที่รับ 6 ห้องเรียน 240 คน

ม.3 โรงเรียนเดิม
1) รับสมัคร 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
นักเรียนทั่วไป
1)รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2) สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) ยื่นคะแนน O-NET 26 - 28 มีนาคม 2561
4) ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
5) มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) สังคมศึกษาฯ
5) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า และคะแนน o-net
4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตรวุฒิบัตร หรือเอกสารต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆ
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

รับสมัครรอบที่ 2 ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
อ่านรายละเอียดตามแผ่นพับที่แนบ

K2 Search

K2 Calendar

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kroobannok Education News

Posttoday.com : Breaking News

Posttoday.com : ไอที